Dokumenty

Aby otrzymać akt notarialny konieczne jest skompletowanie i dostarczenie do siedziby kancelarii kompletnych dokumentów, które niżej pozostały wymienione.

1) Sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia:

a) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

b) numer PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (unieważniony dowód osobisty, zaświadczenie z urzędu miasta),

c) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko,

d) odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy,

e) testament spadkodawcy, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia oraz oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, jeżeli dokumenty takie zostały sporządzone,

f) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności,

g) informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

h) podstawy nabycia.

2) Sporządzenie umowy obejmującej zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, zamiany:

a) podstawa nabycia tego prawa np. np. wypis aktu notarialnego, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu, lub o dział spadku, lub zniesienia współwłasności, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przydział wydany przez Spółdzielnię,

b) zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługiwaniu zbywcy prawa do lokalu i stanie zadłużenia lub braku zaległości zbywcy,

c) numer księgi wieczystej jeżeli jest prowadzona dla tego prawa, lub na życzenie stron aktualny odpis zwykły księgi wieczystej

d) dane z dowodów osobistych osób uczestniczących w czynności, a w przypadku gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna numer KRS oraz dane osób uprawnionych do jej reprezentacji, w przypadku gdy czynność dokonywana jest przez pełnomocnika – wypis pełnomocnictwa,

e) w przypadku gdy przedmiotem umowy zbycia jest spółdzielcze własnościowe prawo nabyte w spadku, w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu lub zapisu windykacyjnego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony, nie należał się lub zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu;

f) w przypadku zakładania księgi wieczystej:

– wypis z rejestru gruntu wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działki pod budynkiem, z adnotacją, że dokument ten służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,

– zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiednie do założenia księgi wieczystej

g) w przypadku gdy kupującym został udzielony kredyt przedstawia umowę kredytową (oraz oświadczenie banku jeśli ustanawiana jest hipoteka),

h) małżeństwa, które mają rozdzielność majątkową przedstawiają wypis tej umowy.

3) Sporządzenie umowy odnośnie do zbycia nieruchomości gruntowych i prawa użytkowania wieczystego (działek zabudowanych lub niezabudowanych), w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, zamiany:

a) podstawa nabycia nieruchomości, np. wypis aktu notarialnego, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu, lub o dział spadku, lub zniesienia współwłasności,

b) numer księgi wieczystej lub na życzenie stron aktualny odpis zwykły księgi wieczystej,

c) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie informacja o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub braku takiego planu,

d) wypis z rejestru gruntów,

e) w przypadku odłączania części nieruchomości z księgi wieczystej i zakładania dla odłączonej części nowej księgi wieczystej również wyrys z mapy ewidencyjnej (ewentualnie opis i mapa) z adnotacją, że dokument ten służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,

f) w przypadku ujawnienie podziału działek – prawomocna decyzja podziałowa wraz z projektem podziału,

g) dane z dowodów osobistych osób uczestniczących w czynności, a w przypadku gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna numer KRS oraz dane osób uprawnionych do jej reprezentacji, w przypadku gdy czynność dokonywana jest przez pełnomocnika – wypis pełnomocnictwa,

h) w przypadku gdy przedmiotem umowy zbycia jest nieruchomość nabyta w spadku, w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu lub zapisu windykacyjnego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony, nie należał się lub zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu,

i) w przypadku gdy kupującym został udzielony kredyt przedstawia umowę kredytową (oraz oświadczenie banku jeśli ustanawiana jest hipoteka),

j) małżeństwa, które mają rozdzielność majątkową przedstawiają wypis tej umowy.

4) Sporządzenie przez notariusza pełnomocnictwa do zbycia nieruchomości:

a) numer księgi wieczystej lub na życzenie stron aktualny odpis zwykły księgi wieczystej

b) podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu, lub o dział spadku, lub zniesienia współwłasności,

c) dane z dowodów osobistych osób uczestniczących w czynności, a w przypadku gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna numer KRS oraz dane osób uprawnionych do jej reprezentacji.

Wszystkie wymienione dokumenty są tylko typowymi dokumentami przeznaczonymi dla konkretnego rodzaju czynności. Dlatego też potrzebny jest, a wręcz niezbędny, osobisty kontakt za Kancelarią Notarialną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby bardziej szczegółowo i dokładnie określić rodzaj dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia konkretnej czynności notarialnej.