Czynności

Za sporządzenie czynności i umów notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie, którego stawki maksymalne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564). Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

Pracownicy kancelarii notarialnej z przyjemnością udzielą wszystkim Klientom informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do wykonania czynności, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz wysokości koniecznych opłat i podatków. Serdecznie zapraszamy wszystkich petentów z Rudy Śląskiej, Bytomia, Zabrza i okolic. Oferujemy pełną obsługę notarialną.

Zakres czynności notarialnych

  • Sporządzanie aktów notarialnych (umów sprzedaży, zamian, darowizn nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczych praw do lokalu, umowy działu spadku, zniesienia współwłasności oraz podziału majątku wspólnego, umowy deweloperskie, przedwstępne, testamenty zwykłe, testamenty zawierające zapis zwykły, polecenie, wydziedziczenie oraz zapis windykacyjny, odwołania testamentu, umowy majątkowe małżeńskie, umowy, akty założycielskie i statuty spółek prawa handlowego, oświadczenia o przystąpieniu do spółek i objęciu udziałów, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, przesyłu, osobistych).
  • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.
  • Sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu).
  • Spisywanie protokołów (zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń wspólników spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, dziedziczenia, otwarcia i ogłoszenia testamentu, przyjęcia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku).
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków.
  • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych.
  • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.
  • Sporządzanie na żądanie stron projektów akt, oświadczeń i innych dokumentów
  • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.